Connect with us

Hukuk

7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Yasasının Spor Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi

Avatar

Published

on

Bilindiği üzere, 26 Nisan 2022 tarihinde tam da benim doğum günümde spor camiasını yakından ilgilendiren bir yasa teklifi TBMM’de görüşülerek ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. TBMM’de komisyon görüşmelerinde bir siyasi parti grubuna bu konuda danışmanlıkta yaptığım için süreci yakından takip etme imkanı buldum.

           Yasa, esasen spor hukuku anlamında bir katkı sağlayan içeriğe sahip olamadı. Mesela Bağımsız Spor Federasyonlarında seçimle gelen kurullardan biri olan Disiplin Kurullarında önceki düzenlemede en az iki hukukçu üye zorunluluğu varken, bu yasayla bu konu madde metninden çıkarıldı. Bunun gerekçesi sorulduğunda komisyon çalışmalarına katılan hukukçu bir bürokrat, ” Bunu biz federasyonlara bıraktık.”  şeklinde açıklama yaptı. Bu açıklama dahi bu konuya fazla zaman ayırılmadan maddenin düzenlendiğini eski halini ileri taşımak yerine geriye doğru götürüldüğünü gösterdi.

           Bildiğiniz gibi, Yasanın 32. maddesinde tanımlandığı üzere, “MADDE 32- (1) Disiplin kurulu, spor federasyonlarının faaliyet programında yer alan veya spor federasyonu tarafından izin verilen müsabaka ve faaliyetlerden doğan disiplin uyuşmazlıklarında yetkilidir.”. Disiplin Kuruluna verilen ceza verme yetkisi de eskiye göre artırılmış haldedir. ”Madde 32:…Disiplin kurulu; ihtar, kınama, para cezası, ödüllerin iadesi, ihraç, müsabakadan men, hak mahrumiyeti, lisans ve diğer uygunluk belgelerinin askıya alınması veya iptali, spor dalı tescilinin iptali, seyircisiz oynama, saha kapatma, hükmen mağlubiyet, puan indirme, ligden düşürme ve Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelik veya spor federasyonları tarafından çıkarılacak talimatla belirlenecek diğer cezaları verebilir.”

           Görüldüğü üzere, bu derece ağır yaptırım uygulama yetkisi verilmiş olan Disiplin Kurullarında hukukçu üye bulundurulmasının Spor Federasyonlarına bırakılması, Yasanın spor hukukuna verdiği değerinde göstergesidir.

            Gerek üniversitelerde ders programlarına alınarak gerekse de bir çok barolarda Spor Hukuku Kurulu adı altında oluşturulan kurullarda “Spor Hukuku Sertifika Proğramı” düzenlenerek spor yargısı konusunda yapılan çalışmalara katılan hukukçuların herhalde varlığından habersiz bir yaklaşım yasada önemli bir eksiklik olarak karşımıza çıkmıştır. Uygulamadan örnek vermek gerekirse, ilgili kişilerden savunma almadan ceza veren Disiplin Kurulları olduğu gibi Disiplin Talimatını usulünce yayınlamadan yani geçerli ve yürürlükte olan bir disiplin ceza yaptırımı içeren düzenlemesi olmadan ceza veren Disiplin Kurulları olmaya da devam edecektir. Kaldı ki bu kurullarda hukukçu üye varken durum bu haldeyken, spor federasyonunun inisiyatifine bırakılan hukukçu üye konusu, delegelerden oy alma düşüncesiyle hareket edilerek, spor hukuku konusunda herhangi bir bilgi ve deneyimi olmayan kişilerden oluşmasının da önü bu yasayla açılmış olmaktadır.

           Yine bir diğer konu da, Disiplin Kurulu tarafından verilen cezalara karşı itiraz mercii olan ve verdiği kararlara karşı Anayasanın 59 uncu maddesi gereğince Anayasa Mahkemesine de bireysel başvuru yolu kapalı olan Tahkim Kurulunun durumudur. Bu kurulun iyileştirilmemesi de yine bu yasanın önemli eksiğidir. Spor Ceza yargısında İsviçre’nin Lozan Kentinde bulunan Spor Tahkim Mahkemesi (CAS, İngilizce: Court of Arbitration for Sport – TAS, Fransızca: Tribunal Arbitral du Sport), yargı heyeti üç üyeden oluşmaktadır. Davanın tarafları birer üyeyi hakem listesinden seçmekte ve orta hakemi de bu mahkeme atamaktadır. Olması gereken tahkim heyeti bu şekilde oluşmaktadır.

           Ülkemizdeki uygulamada ise, iki ayrı Tahkim Kurulu bulunmaktadır. Bunlardan biri,3289 sayılı Yasaya göre oluşturulan Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu, Bakan tarafından atanan beşi hukukçu olmak üzere, yedi üyeden oluşmaktadır. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu ise, yönetim kurulu tarafından seçilen en az 10 yıllık mesleki deneyime sahip olan hukukçulardan bir başkan altı asıl üyeden oluşmaktadır. Bu iki Kurulun sporun yönetimi ve disiplinine karşı verdiği kararları kesindir. Her iki Kurulda da hukukçu üyelerin bulunduğu görülmektedir. Disiplin Kurulunda ise, hukukçu bulunması tamamen spor federasyonunun inisiyatifine bırakılmış olmakla, herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Bu durumda spor yargılanmasında hukukçu olmayan ve hatta spor hukuku konusunda eğitimi ve deneyimi olmayan kişilerden oluşacak kurulların işbaşında olacağı sonucunu ortaya çıkarmaktadır.

            Bir diğer konu ise, adli mercilerde görülen davalara ilişkindir. Spor Federasyonları Genel Kurul davalarının yargılama mercii olarak asliye hukuk mahkemeleri görevine devam edecektir. Spor Federasyonlarının bağımsız olduğu günden bu yana uygulamadan edinilen deneyimler maalesef bu yasada yine çözüme kavuşmamıştır. İlgililerce açılan genel kurul iptal davaları, asliye hukuk mahkemesi, istinaf mahkemesi ve sonrasında ise Yargıtay ilgili hukuk dairesi üçlemesinden geçmekte ve yıllara dayanan yargılama maratonu ve verilen karar kesinleşmeden uygulamaya konulamadığından  ortaya çıkan sonuç, hızlı bir yargılama gereksinimi olan spor yargısına bir fayda sağlamamaya devam edeceği anlaşılmaktadır.

            İçinde spor hukuku ve adalet olan bir spor yasasına olan ihtiyacın giderilemediği yani spor hukuku cephesinde değişen bir şey olmadığı görülmektedir. Spor hukuku alanında eğitim ve deneyime sahip olan hukukçuların varlığı bu yasada hatırlanmamış ve değerlendirilmeleri de düşünülmemiştir. Spor hukukunun gelişmesi için bu kurulların spor hukuku bilgi ve deneyimi olan hukukçulara kapılarını açması ve uluslar arası kuruluşlardaki standartların bu kurulların yapılarına yerleştirilmesi gerektiği açıktır.

          Saygılarımla.

           Avukat Osman BULDAN

          Ankara Barosu Spor Hukuku Kurulu Üyesi

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku

Avatar

Published

on

Elektronik ortamlarda gerçekleştirilen her türlü paylaşımın hukuk normlarında sınıflandırılması, paylaşımların sebep ve sonuçları ile bu ortamlarda meydana gelen hukuka aykırı fiillere ilişkin yaptırımların tanımlandığı mevzuatın tamamına verilen bir isimdir. Bir başka deyişle elektronik ortamdaki hukuki ilişkileri düzenleyen ve belli bir yaptırım gücüne tabi kılan hukuk kurallarıdır. 1983 yılında Avrupa Ekonomik Topluluğu uzmanlar Komisyonu tarafından yapılan tanımına göre ise; “Bilgileri otomatik işleme tabi tutan veya verilerin nakline yarayan bir sistemde, gayri kanuni, gayri ahlaki veya yetki dışı gerçekleştirilen her türlü davranıştır.”

Aslında Bilişim Hukuku, bünyesinde birçok farklı hukuk dalını barındırması ve birçok hukuk dalı ile iç içe geçmesi nedeniyle çoklu disiplinler-arası, yaşayan bir hukuk dalıdır. Hukuk sistemimiz genel manada sitatik bir yapıya sahip olmasına rağmen bilişim hukuku ve bu hukuk dalından etkilenen hukuk normları dinamik bir yapıya sahiptir. Bu maksatla, globalleşen dünyada ve baş döndürücü bir hızla değişim/gelişim gösteren teknolojik gelişmeler karşısında mevcut yasal düzenlemeler her zaman ihtiyaca cevap veremediğinden yenilenmeli ve yeni düzene adapte edilmelidir.

Bilişim hukukunu ilgilendiren bilişim suçlarının kaynağı internettir. İnternet ise tüm dünyayı elektronik olarak birbirine bağlayan bir aracıdır. Bu yüzden bilişim suçlarının sonuçları evrensel olduğundan tüm dünya devletleri, bilişim suçları ile mücadelede iş birliğine gitmek zorundadır. Bu anlamda 2003 yılında ABD tarafından yayınlanan “Güvenli Siber Uzay” belgesi dünya çapında siber güvenlik politikası ve strateji geliştirme konusunda öncü olmuştur. Bununla birlikte diğer ülkelerde benzer nitelikte düzenlemeler yaparak hukuk sistemlerine adapte etmiştir.

Ülkemizde ise bilgisayar ve internet kullanımı 2020 yılında 16-74 yaş grubundaki bireylerde sırasıyla %79,0 ve %90,7 iken 2021 yılında sırasıyla %82,6 ve %92,0 olmuştur. Tüm dünya ile paralel olarak ülkemizde de bu alanda gerekli yasal düzenlemeler yapılmıştır.

Bu anlamda bünyesinde, Bilişim Hukukunu ilgilendiren hukuk normları bulunduran mevzuatlara örnek olarak;

 • 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu,
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,
 • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,
 • 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gösterilebilir.
Hacker prints a code on a laptop keyboard to break into a cyberspace

Doğrudan internet ortamını düzenleyen mevzuatlar ise;

 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,
 • 6698 sayılı KVKK,
 • 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu,
 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,
 • 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu,
 • 5369 Sayılı Evrensel Hizmet Kanunu örnek olarak gösterilebilir.

            Kısacası bilinen diğer hukuk dallarının hemen hemen hepsinin bilişim hukuku ile doğrudan ya da dolaylı olarak bir ilişkisi mevcuttur.

Bilişim teknolojilerinin sosyal hayatta kullanımının yaygınlaşması toplumsal ve teknolojik fayda sağlamakla beraber, kötüye kullanımı çeşitli zararlar doğurmaktadır. Bu anlamda meydana gelebilecek bilişim suçları ile ilgili 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda çeşitli düzenlemeler yer almaktadır. TCK madde 243’te Bilişim Sistemine Girme Suçu, madde 244’te Sistemi Engelleme, Bozma Verileri Yok Etme veya Değiştirme suçu, madde 245’te ise Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması suçu yaptırıma bağlanmıştır.

handcuffs with judge on desk

Bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen ve Türk Ceza Kanununda yaptırıma bağlanan diğer suçlara örnek olarak ise; Haberleşmenin Engellenmesi, Hakaret, Haberleşmenin Gizliliğinin İhlali, Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi Ve Kayda Alınması, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal, Kişisel Verilerin Kaydedilmesi, Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Verilmesi Veya Ele Geçirilmesi, Verileri Yok Etmeme, Nitelikli Hırsızlık Ve Dolandırıcılıkta Bilişim Sistemlerinin Kullanılması, Uyuşturucu Ve Uyarıcı Madde Kullanımının Kolaylaştırılması, Suç İşleme Amacıyla Örgüt Kurma, Müstehcenlik, Göreve İlişkin Sırları Açıklama, İftira, Halkı Askerlikten Soğutma Ve Kanunlara Uymamaya Tahrik gösterilebilir.

            Ülkemizde internetin yönetiminde yer alan yetkili ve sorumluların başında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı gelir. Bu bakanlığa bağlı olarak kurulan İnternet Geliştirme Kurulu, bakanlığa danışmanlık görevini yürütmekte, Bilgi teknolojileri ve İletişim Kurumu ise İnternet Geliştirme Kurulu kararlarının icrasını yerine getirmektedir.

            Hakimler, Savcılar Kurulu tarafından konu ile ilgili olarak yeni ihtisas mahkemelerinin kurulmasına ilişkin kararları 30 Kasım 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. Bu karar uyarınca bilişim suçları ile ilgili Bilişim Mahkemeleri ihdas edildi. Burada kanun koyucu Bilişim mahkemesinin amacını şu şekilde açıklamıştır: “Ağır ceza ve asliye ceza mahkemelerine gelen işlerin vasıf ve mahiyeti itibarıyla çeşitli olması, bu çerçevede bilişim ile ilgili suçlardan kaynaklanan dava ve işlerin niteliklerinin farklı olması göz önünde bulundurularak, gerek uygulama birliğinin sağlanması, gerekse etkinlik ve verimliliğin artırılması ile ihtisaslaşmanın önemi nazara alınarak, mezkûr dava ve işlerde iş dağılımı bakımından iki veya daha fazla dairesi bulunan mahallerde ihtisaslaşmaya gidilmesinde fayda olacağı değerlendirilmiştir.”

Yine 23.05.2007 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” ile içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usulleri düzenlenmiştir. Yani 5651 Sayılı Kanun ile internet ortamında yapılan yayınların kontrol altına alınması ve işbu yayınlar yoluyla işlenen suçlar ile nasıl mücadele edileceğini düzenlemektedir.

Görüleceği üzere kanun koyucu konu ile ilgili olarak tedbirler almaya devam etmekte ve uyuşmazlıkların alanında uzman kişiler tarafından çözüme kavuşturulması için gayret göstermektedir. Bilişim hukuku alanında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümü için yasal düzenlemeler kadar başkaca yöntemlere de ihtiyacı vardır. Bunlar; Bilişim Hukukunun ilgi alanına giren konularda kullanıcıların farkındalığının artırılması, bilinç eğitimlerinin verilmesi, eğitim düzeyinde müfredatlara konulması ve ulusal anlamda kamu spotlarına konu edilmesi bu alanda alınacak önlemleri daha işlevsel hale getirecektir.

Av. Kürşat ERGÜN

Continue Reading

Ceza Hukuku

Seri Muhakeme Usulü Nedir? Seri Muhakeme Kapsamına Giren Suçlar Nelerdir?

Avatar

Published

on

SERİ MUHAKEME USULÜ NEDİR?

Seri muhakeme usulü, kamu davası açılması için yeterli şüphe olmasına rağmen kamu davası açmak yerine başvurulan özel bir muhakeme usulüdür. Seri muhakeme usulünün uygulama biçimi ise soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısının kamu davasının ertelenmesine karar vermediği durumlarda, şüphelinin açık rızasının alınması şartıyla, savcılık makamının uygulanacak yaptırımı belirleyip yarı oranında indirip yapması ve mahkeme tarafından onaylanıp hüküm kurulması şeklinde gerçekleşmektedir.  Seri muhakeme usulünde Cumhuriyet savcısı iddianame düzenlenmeden ve kovuşturma aşamasına geçilmeden şüpheli hakkında mahkemenin de onayıyla hüküm kurulabilmektedir.

SERİ MUHAKEME KAPSAMINA GİREN SUÇLAR NELERDİR?

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanun’un 250. maddesinin birinci fıkrasında seri muhakeme usulünün uygulanacağı suçlar sayılmıştır. Bu suçların tamamı kamuya karşı işlenen suçlar olup şu şekildedir;

 • Hakkı olmayan yere tecavüz (TCK m.154, ikinci ve üçüncü fıkra),
 • Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması (TCK m.170),
 • Trafik güvenliğini tehlikeye sokma (TCK m.179, ikinci ve üçüncü fıkra),
 • Gürültüye neden olma (TCK m.183),
 • Parada sahtecilik (TCK m.197, ikinci ve üçüncü fıkra),
 • Mühür bozma (TCK m.203),
 • Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan(TCK m.206),
 • Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama (TCK m.228, birinci fıkra),
 • Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması (TCK m.268),
 • 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun‘un 13. maddesinin birinci, üçüncü ve beşinci fıkraları ile 15 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen suçlar.
 • 6831 sayılı Orman Kanununun 93 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen suç,
 • 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen suç,
 • 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde belirtilen suç.

Bu suç tiplerine seri muhakeme usulü uygulanırken şu şartlar aranmaktadır:

 •  Suç önödeme ve uzlaştırma kapsamında olmamalıdır.
 • Kanunda açıkça sayılan suçlardan birine yönelik yürütülen bir soruşturma olmalıdır.
 • Kamu davası açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilmiş olmalıdır.
 • Cumhuriyet savcısı, kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı vermemiş olmalıdır.
 • Şüphelinin aydınlatılması ve müdafi huzurunda özgür iradesi ile usulün uygulanmasını kabul etmesi gereklidir.
 • Şüphelinin yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, sağır ve dilsizlik halinin olmaması gereklidir.

Seri muhakeme usulü uygulanmasına engel olan diğer haller ise şu şekildedir;

 • Resmi mercilere beyan edilmiş olup da soruşturma dosyasında yer alan adreste bulunamama veya yurt dışında olma ya da başka bir nedenle şüpheliye ulaşılamaması halinde seri muhakeme usulü uygulanamamaktadır.
 • Suçun iştirak halinde işlenmesi durumunda şüphelilerden birinin bu usulün uygulanmasını kabul etmemesi halinde seri muhakeme usulü uygulanamaz. İştirak halinde işlenen suçlarda şeriklerden birisinin çocuk olması durumunda seri muhakeme uygulanamayacaktır.

Sonuç olarak seri muhakeme usulü kapsamındaki suçlarda, suçtan zarar görenlerin tam olarak  belirli olmadığı, nispeten de ispatı kolay durumlarda kanun koyucu adli yargı sistemindeki iş yükünü ve yoğunluğunu azaltmaya ve ceza adalet sistemini etkinleştirmeye yönelik bir hedef oluşturmaya çalışmış ve alternatif bir çözüm yöntemi olarak uygulanmaya başlanmıştır.

                                                                                              Av. Ahmet Kadir Alparslan

Continue Reading

Bilişim Hukuku

Akıllı Sözleşmeler ve Uygulanması

Avatar

Published

on

Akıllı sözleşmeler, sözleşmenin müzakere sürecini ve edimlerin yerine getirilmesini kolaylaştırmak, doğrulamak veya sağlamak üzere tasarlanmış bir bilgisayar protokolü olarak tanımlanmaktadır. Başka bir ifadeyle akıllı sözleşmeler; günümüzde özellikle klasik sözleşmeler hukuku açısından değerlendirildiğinde, bir sözleşme olmayıp niteliği itibariyle merkezi olmayan bir anlaşma neticesinde tarafların sözleşmeye uygulanacak şartları belirlediği, kendiliğinden uygulanabilir nitelikte olan ve otomatik hale getirilen sözleşmenin taraflarca ifasına yönelik uygulamanın bir zaman damgası ile bağlandığı dijital nitelikli sözleşmeler olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda teknik altyapısı, düzenlenme ve uygulanma süreci dikkate alındığında akıllı sözleşmeler, bilinen geleneksel sözleşmelerden farklı olmaktadır. Nitekim geleneksel sözleşmeler; hukuk sistemlerinin ve iş hayatının oldukça önemli bir parçası olarak yıllardır tarafların vaatlerini, yükümlülüklerini ve haklarını düzenleyen araçlar olarak varlığını devam ettirmektedir. Ancak bir sözleşmenin ortaya çıkması, taslak bir metne imza atılması için harcanan birkaç dakikadan, pazarlıkların anlaşmazlık ve kimi zaman güvensizlikle devam ettiği haftalar ve belki aylar alan bir süreyi gerektirebilmektedir. Bu bağlamda sözleşmeler, ilk cümlenin yazılmasından başlayarak son cümle ile birlikte sözleşme konusunun hayata geçmesine kadar devam eden bir süreçtir.

Hayatın her anının hızlandığı ve bilişim teknolojileriyle kontrol altına alındığı günümüzde, bir sözleşmeden alınacak verim her zaman yüz yüze olmamaktadır. Dolayısıyla bir sözleşmenin hazırlanmasından tamamlanmasına kadar geçen sürede ortaya çıkan zaman kaybı, iş yükü, maliyet ve güven testleri, bugün gelişmekte olan teknolojilerle aynı sayfada yer almamaktadır fakat bir sözleşmenin işlevlerini ve garantilerini taşımakla birlikte bugünün teknolojisinde kendini var edebilen çözüm, akıllı sözleşmeleri göstermektedir.

Öte yandan akıllı sözleşmeler ilk ortaya çıktığı dönemde geleneksel ve hukuki anlamda sözleşme işlevini yerine getirme maksadı ile yaratılmamışsa da günümüz gereklilikleri ve hızla gelişen Blokzincir teknolojisiyle tarafların anlaşmalarını otomatikleştirme yolunu açmaktadır. Bu kapsamda, geleneksel sözleşmelerin yaratılması ve yürütülmesindeki pek çok süreç ortadan kalkmakta; oldukça şeffaf ve net bir işlem süreci oluşmaktadır. Fakat temelde bilgisayar kodlarından oluşan akıllı sözleşmelerin, doğal bir dilde yazılmış olmaması ve hukuki niteliğinin belirsiz olması, bu teknolojinin regüle edilmesi, doğru şekilde kullanılması ve kullanıcıların korunması yönünden tartışmalara neden olmaktadır.

Akıllı Sözleşme ve Uygulanması

Akıllı sözleşmeler, diğer sözleşmelerde olduğu gibi bir anlaşmanın koşullarını belirlemektedir. Fakat geleneksel bir sözleşmenin aksine, akıllı sözleşmenin koşulları Ethereum gibi bir blok zincirinin üzerinde çalışan kodlar şeklinde yürütülmektedir. Esasen, iki ya da daha fazla taraf arasında önceden belirlenmiş koşulların yerine getirilmesi karşılığında otomatik aksiyonların işletildiği bilgisayar programları olarak adlandırabileceğimiz akıllı sözleşmeler, aracıları ortadan kaldırarak süreçlerin otomatik, hızlı ve daha az maliyetle işletilmesini sağlamaktadır. Blokzincirin en kritik bileşenlerinden biri olan akıllı sözleşmeler, blokzincir teknolojisinin sahip olduğu güvenlik, değiştirilemezlik ve şeffaflık gibi karakteristik özellikleri taşımaktadır. Ayrıca akıllı sözleşmeler, kredi ve sigortadan lojistik ve oyunlara kadar çok yönlü eşler arası işlev sunarak geliştiricilerin blokzincirinin sunduğu güvenlik, güvenilirlik ve erişilebilirlikten faydalanan uygulamalar oluşturmasına olanak tanımaktadır. Aynı zamanda ethereum gibi bir blok zinciri üzerinde çalıştığından güvenlik, güvenilirlik ve sınır tanımayan bir erişilebilirlik sunmaktadır.

Akıllı Sözleşmelerin uygulanabilmesi için esas olan yazılım olmaktadır. Zira yazılım bir anlamda sözleşme hükümleri yerine geçmektedir. Bu hususta yazılımların akıllı sözleşmeler için kanun niteliği taşıdığını söylemek doğru olacaktır. Örneğin, taşınmaz alım-satımında akıllı sözleşmeleri kullanmak suretiyle gerçekleştirme yapabilme imkanı bulunmaktadır. Taraflar karşılıklı olarak akıllı sözleşme yapma konusunda anlaştıkları takdirde sözleşmeyi imzaladıkları andan itibaren bu sözleşme blok zincirine dahil olacaktır. Bu adımdan sonra para satıcının hesabına geçtiği anda, tapu da otomatik olarak alıcıya devredilecektir. Bu bağlamada yapılması gereken yalnızca alıcı tarafından paranın satıcının hesabına gönderilmesi olmaktadır. Bu işlem gerçekleştikten sonra sistem bunun teyidini aldığı anda, tapu devrini herhangi bir ek işleme gerek duymaksızın otomatik olarak gerçekleştirecektir. Böylece aracı kurumlara ya da üçüncü kişilere ihtiyaç kalmayacak; dokümantasyon, onay veyahut işlem süreçleri hızlanmış olacak ve her bir işlem kaydı Blokchain sisteminde yer aldığından değiştirilemez kesin delil haline gelecektir.

Akıllı Sözleşmelerin Özellikleri

Akıllı Sözleşmelerin temel özellikleri kısaca;

 1. Akıllı sözleşmeler elektronik ortamda düzenlenirler.
 2. Akıllı sözleşmeler bilgisayar programlarıdır.
 3. Akıllı sözleşmeler şarta bağlı bir içeriğe sahiptir.
 4. Akıllı sözleşmeler otomatik olarak uygulanır.
 5. Akıllı sözleşmeler kurulduktan sonra değişiklik yapılması mümkün değildir.
 6. Akıllı sözleşmeler;blokzinciri altyapısında çalışan, yazılım kodu parçalarıdır.
 7. Akıllı sözleşmeler, oluşturulduktan sonra izlenmeye gerek duymadan otomatik olarak çalışır.
 8. Akıllı sözleşmeler; merkezi otoriteden bağımsız, dağıtılmış yapıdadır.

Temel özelliklerinden de anlaşılacağı üzere, teknik altyapısı, düzenleme ve uygulama süreci göz önüne alındığında Akıllı Sözleşmelerin geleneksel sözleşmelerden farklı olduğu anlaşılmaktadır. Fakat akıllı sözleşmeler her ne kadar farklı bir teknolojik altyapı üzerine kurulsa da hukuki geçerliliğinin ve dolayısıyla güvenli bir şekilde uygulanabilirliğinin sağlanması maksadı ile hukuken klasik anlamda bir sözleşme olduğunun kabul edilmesi gerekmektedir.

Akıllı Sözleşme ile Geleneksel Sözleşme Arasındaki Farklar

Akıllı sözleşmeler yoruma açık olmayan kesinlik arz eden sözleşmeler olup, geleneksel sözleşmeler genel olarak yoruma açık sözleşmelerdir.

Akıllı sözleşmeler blokchain alt yapısı sayesinde aynı evrakları bir çok kez yedekleme imkanı sağlamaktayken, geleneksel sözleşmeler fiziki ortamda saklanması sebebi ile yedekleme imkanı olmamaktadır.

Akıllı sözleşmeler daha hızlı ve daha ekonomik bir işlem imkanı sağlamakta ve bu şekilde hataların önüne geçmekte olup, geleneksel sözleşmeler manuel olarak hazırlandığından sehven hatalara maruz kalmaktadır.

-Akıllı sözleşmeler aracı kurumun gerekliliğini ortadan kaldırmakta ve üçüncü kişiler tarafından müdahale edilme riskini engellemekte olup, geleneksel sözleşmelerin uygulanması için üçüncü kişilere ihtiyaç duyulmaktadır.

Akıllı sözleşmeler fazla zaman gerektiren evrak işlemlerini ortadan kaldırmakta olup, geleneksel sözleşmelerin uygulanması için birçok işleme ve dokümantasyona gerek duyulmaktadır.

Akıllı sözleşmeler maddi yönden tasarruf sağlamakta olup, geleneksel sözleşmelerde aracı kurumlara ihtiyaç duyulmakta ve birçok masraf ortaya çıkmaktadır.

Akıllı sözleşmeler müdahaleye gerek duyulmadan otomatik olarak gerçekleştirilmekte olup, geleneksel sözleşmelerde şatların gerçekleşmesi için kişilerin müdahalesine gerek duyulmaktadır.

Belirtildiği üzere akıllı sözleşmeler ile geleneksel sözleşmeler arasındaki fark; yürütülen süreçlerin otomatikleştirilmesi ile sözleşmelerin uygulanması süreci fark edilir oranda hızlanmış olacağıdır. Ayrıca, akıllı sözleşmeler; sehven yapılan hatalar ve benzeri unsurlar nedeniyle sözleşmenin ifasına engel olacak riskleri de ortadan kaldıracaktır. Sonuç olarak, teknolojinin günümüzde hızla gelişmesi ile işlemlerin hız kazanması ve e-ticaretin hayatımıza girmiş olması; dünya ekonomisinin bu gelişim ve değişime ayak uydurması ile birlikte akıllı sözleşmeler de bir zaruret olarak hayatımızda yer almaya başlamaktadır.

Avukat Begüm GÜREL & Stajyer Avukat İpek MENGİLLİ

Kaynaklar

 1. https://www.mondaq.com/turkey/fin-tech/1164422/ak305ll305-szle351meler-
 2. https://bctr.org/dokumanlar/Akilli_Sozlesme_Raporu.pdf
 3. https://dergipark.org.tr/tr/pub/inuhfd/issue/59427/852860
 4. https://uludag.edu.tr/dosyalar/hukukmalihukuk/g%C3%BCl%C5%9Fen%20gedik%20makaleler%2C/akilli_sozlesmeler.pdf
 5. https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/410541/
 6. https://www.ozgunlaw.com/makaleler/blockchain-ve-akilli-sozlesme-nedir-243
Continue Reading

Trending

Copyright © 2023 Adalet Medya Hukuk ve Adalet Dergisi